Giỏ hàng
Tài khoản

TiredCity - Local Art & Gifts

With online and offline retail system specializes in producing and distributing different product lines (souvenirs, gifts, apparels, stationeries, accessories, prints), TiredCity acts as a bridge to spread creative works from the Vietnamese community of young artists to domestic and foreign creative lovers.

TiredCity works with the goal of supporting and developing the creative arts by collaborating with young Vietnamese artists and putting their copyrighted works on highly applicable products. 10% of the product value is sent directly to the artists.

Since 2016, we have:
- Collaborate commercially with more than 200 artists
- Create more than 100,000 creative products
- Create a creative community Vietnam Local Artist Group (VLAG) with nearly 100,000 members major in illustration and design participating
- Nearly 20 Illustration Challenge took place with the participation of more than 2,200 artists across the country
- Received Certificate of Excellence honored by Tripadvisor for businesses that consistently deliver high-quality customer experiences.

Contact us to discover and spread the unique stories in each product.

Contact for advice, business cooperation proposal or design work:
Hotline: 0368.0110.16
Mail: hello@tiredcity.com

Stores:
Flagship Store in Ha Noi: 19 Nha Tho st, Hoan Kiem, Ha Noi
Store 01: 41C Ly Quoc Su st, Hoan Kiem, Ha Noi
Store 02: 2D Ly Quoc Su st, Hoan Kiem, Ha Noi
Store 03: 92 Hang Gai st, Hoan Kiem, Ha Noi
Store 04: 97 Hang Gai st, Hoan Kiem, Ha Noi
Store 05: 08 Hang Bac st, Hoan Kiem, Ha Noi
Store 06: 05 Nha Tho st, Hoan Kiem, Ha Noi
Store 07: 67 Hang Trong st, Hoan Kiem, Ha Noi
Store 08: 03 Hang Bong st, Hoan Kiem, Ha Noi
Store 09: 13 Hang Gai st, Hoan Kiem, Ha Noi
Store 10: 100 Hang Dao st, Hoan Kiem, Ha Noi
Store 11: 37 Hang Hanh st, Hoan Kiem, Ha Noi

Flagship Store in Hoi An: 94 Nguyen Thai Hoc st, Minh An, Hoi An
Store 01: 152 Tran Phu st, Minh An, Hoi An
Store 02: 53 Le Loi st, Minh An, Hoi An

Với hệ thống bán lẻ Online & Offline, chuyên sản xuất và phân phối các dòng sản phẩm sáng tạo (bao gồm quà tặng, quà lưu niệm, trang phục, văn phòng phẩm, phụ kiện, tranh in), TiredCity đóng vai trò là cầu nối lan toả các tác phẩm sáng tạo từ cộng đồng nghệ sỹ trẻ Việt Nam tới những người yêu thích sáng tạo trong nước và nước ngoài.

TiredCity hoạt động với mục tiêu hỗ trợ và phát triển nghệ thuật sáng tạo thông qua việc hợp tác với các nghệ sỹ trẻ Việt Nam và đưa tác phẩm bản quyền của họ lên các sản phẩm có tính ứng dụng cao. 10% giá trị sản phẩm được gửi trực tiếp đến các nghệ sỹ.

Từ năm 2016, chúng tôi đã:
- Cộng tác thương mại với hơn 200 nghệ sĩ.
- Tạo ra hơn 100.000 sản phẩm sáng tạo.
- Tạo một cộng đồng sáng tạo Vietnam Local Artist Group (VLAG) với gần 100.000 thành viên trong mảng minh họa và thiết kế tham gia.
- Gần 20 Illustration Challenge đã diễn ra với sự tham gia của hơn 2200 nghệ sỹ trên khắp cả nước.
- Đạt chứng chỉ Dịch Vụ Xuất Sắc được Tripadvisor tôn vinh về các doanh nghiệp liên tiếp đem đến trải nghiệm chất lượng cao cho khách hàng.

Hãy liên hệ với chúng tôi để khám phá và lan toả những câu chuyện văn hóa độc đáo.

Liên hệ để nhận tư vấn, đề xuất hợp tác kinh doanh hoặc gửi tác phẩm thiết kế:
Hotline: 0368.0110.16

Mail: hello@tiredcity.com

Hệ thống cửa hàng:
Flagship Store Hà Nội: 19 Nhà Thờ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Store 01: 41C Lý Quốc Sư, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Store 02: 2D Lý Quốc Sư, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Store 03: 92 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Store 04: 97 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Store 05: 08 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Store 06: 05 Nhà Thờ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Store 07: 67 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Store 08: 03 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Store 09: 13 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Store 10: 100 Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Store 11: 37 Hàng Hành, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Flagship Store Hội An: 94 Nguyễn Thái Học, Minh An, Hội An
Store 01: 152 Trần Phú, Minh An, Hội An
Store 02: 53 Lê Lợi, Minh An, Hội An

 

Liên hệ với chúng tôi